Category Archives: Finance

Mají pro české podnikatele význam daňové ráje?

Při vyslovení spojení daňový ráj si patrně každý vybaví tropické klima, nekonečné pláže a nejbohatší podnikatele světa, jejichž společnosti zde mají svá sídla. Myslíte si ale, že mají daňové ráje nějaký význam pro české podnikatele, kteří by sem přesouvali svůj kapitál a těžili z nižších daní? Překvapením je patrně skutečnost, že zájem o daňové ráje mezi českými podnikateli nepřetržitě klesá, což je zaviněno celou řadou příčin!

Definice daňového ráje

Je vůbec možné charakterizovat z ekonomického pohledu nějakým způsobem daňový ráj? Zřejmě nejjednodušší definice praví, že se jedná o stát s nízkým nebo nulovým zdaněním zahraničních společností. Vlády daňových rájů se pokouší získat tímto způsobem do svých zemí nějaký zahraniční kapitál. Naopak mateřské země takto přicházejí daňovými úniky o astronomické částky peněz, u České republiky se odhadují desítky miliard korun. Škody způsobené praním špinavých peněz a krytím trestné činnosti jsou potom nevyčíslitelné.

Historie vzniku daňových rájů

O první vlně rozvoje daňových rájů je možné hovořit již v průběhu 19. století, když se vyspělé státy všemožně snažily o to, aby na jejich území přišly velké společnosti. Tehdy bylo možné hovořit v podstatě o jakýchsi závodech, jejichž cílem bylo vytvořit pro podnikatele co nejvstřícnější obchodní a daňové prostředí. Typický rys daňových rájů, jímž je nízká až nulová daň pro podnikatelské subjekty, se vyskytl až ve Velké Británii. Tímto privilegiem disponovaly takzvané nerezidentní subjekty, jež svoji hlavní činnost vykonávaly hlavně mimo Velkou Británii.

Offshore společnosti

Právě území bývalých britských kolonií je spojeno s největším rozmachem daňových rájů. Tato území se totiž stala ideálním sídlem pro offshore společnosti, jež jsou zakládány na základě zákonů konkrétního státu, aniž by na jeho území provozovaly jakékoli podnikatelské aktivity.

Daňové ráje a fyzické i právnické osoby

Kdo může využívat výhod, jež skýtají daňové ráje? Může se jednat o fyzické i právnické osoby. Fyzická osoba se primárně snaží získat daňové rezidenství na území daňového ráje místo rezidenství v zemi, kde jí daně nevyhovují. Jako nejjednodušší způsob pro změnu rezidenství je uváděn daňový exil, jímž se rozumí přestěhování fyzické osoby. K proslaveným destinacím patří Monako, Švýcarsko nebo Bahamy. U právnických osob se obecně hovoří o třech typech možností využití daňových rájů, když se sem řadí transfer zisku prostřednictvím zvětšení nebo zmenšení nákladů a obratu, využití dohod v daňové oblasti a využití jiných společností ke snížení základu daně, anonymním převodům či k praní špinavých peněz, a to ve spojitosti s nezákonnou činností. Prvotním cílem všech aktivit je snížení daňového základu, jímž je zisk. Toho se dosahuje mimo jiné prostřednictvím převodních cen.

Odliv českých společností z Holandska a Seychel

V současné době se udává, že sídlo v některém daňovém ráji má nejméně společností za posledních pět let. Roku 2017 došlo kupříkladu k dalšímu značnému odlivu firem z daňových rájů hlavně kvůli společnostem, které přesunuly sídlo své matky z Holandska. Stejný trend je možné sledovat i při odchodu podnikatelů ze Seychel.

Důvody poklesu obliby daňových rájů

Kde je možné hledat hlavní příčiny tohoto poklesu zájmu? Především jde o stoupající mezinárodní tlak na to, aby byli odkrýváni opravdoví vlastníci společností, což souvisí se snahou odkrývat finanční podvody. V České republice k odhalování finančních podvodů významným způsobem přispělo zavedení kontrolního hlášení DPH. Není samozřejmě možné tvrdit, že je daňovým rájům touto činností odzvoněno, již kvůli potenciálnímu snižování kriminality však má bezpochyby význam se touto problematikou zabývat. Chcete i přesto založit společnost v daňovém ráji, využijte služeby některého daňového poradce specializující se na mezinárodní daňové plánování.